เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

เพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี

มีผู้เข้าร่วม 3 คน

1. นางสาวมลิตา   ณ  หนองคาย

2. นายชลธิต   โคตรวงษ์

3. นายกิตตินันท์    อำมลา

Advertisements